ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van Erica Events.

Erica Events is gevestigd op Spuiboulevard 69, 3311 GM te DORDRECHT, ingeschreven bij de kvk. onder nummer: 24387542 – BTW nummer: NL.1801.65.926B01

Algemeen:

a. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen evenals op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen met Erica Events ter zake diensten aan of voor Opdrachtgever. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de Opdrachtgever van Erica Events geldt niet als een overeengekomen afwijking van deze voorwaarden.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Erica Events. Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Erica Events en Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigende bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen. Afwijkingen gelden dan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

c. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Erica Events wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Opdrachtgever geeft Erica Events bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij.

Definities:

Erica Events gevestigd op Spuiboulevard 69, 3311 GM te DORDRECHT, ingeschreven bij de kvk onder nummer: 24387542 – BTW nummer: NL1801.65.926.B01

Opdrachtgever: De (rechts-)persoon die aan Erica Events, mondeling, schriftelijk, via de websites van Erica Events of op andere wijze, het verzoek heeft gedaan om tegen betaling werkzaamheden te verrichten/ gebruik te willen maken van de door Erica Events aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duur overeenkomst. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de Opdrachtgever ook aanvrager genoemd.

Overeenkomst: een mondelinge, schriftelijke aanvaarding van aanbod tussen Opdrachtgever en Erica Events.

Websites: de homepage(s) en/of bestanden met informatie in stand gehouden door dan wel voor Erica Events op het internet, thans bekend onder de URL: www.uitjedordrecht.nl – www.trouwenindordrecht.nl – www.blijmakers.eu

Bij aanmelding gaat de Opdrachtgever akkoord met de informatie en voorwaarden van Erica Events beschreven zoals hieronder:

Artikel 1. Overeenkomst/Boeking:
1.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van Erica Events aanvaardt. Na aanvaarding van het mondelinge of schriftelijke aanbod ontvangt de Opdrachtgever van Erica Events een schriftelijke bevestiging (per post of email) van de overeengekomen overeenkomst. Bij aanmelding van één van de activiteiten/diensten van Erica Events is de overeenkomst definitief nadat de Opdrachtgever ook daadwerkelijk een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van Erica Events dat de activiteit of het arrangement doorgaat en bevestigd is en nadat de Opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging deze heeft getekend en geretourneerd.

1.2. De in het eerste lid genoemde termijnen zijn essentieel. Indien ontvangst van de door de Opdrachtgever getekende overeenkomst uitblijft, is de overeenkomst niet tot stand gekomen dan wel heeft Erica Events het recht, voor zover nodig, de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst.

1.3. Afbeeldingen, tekeningen, maat-, gewicht-, en eventuele verbruiksopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk doch dienen slechts ter aanduiding en zijn derhalve voor Erica Events niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen sluit Erica Events dan ook uit.

1.4. In geval van schriftelijke aanmelding geldt de dag van ontvangst als de dag van totstandkoming van de overeenkomst. In geval van telefonische aanmelding geldt de dag waarop persoonsgegevens worden doorgegeven als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

1.5. De eerste uitgebrachte offerte, prijzen en aanbiedingen zijn wederzijds vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en/of een termijn van aanvaarding bevatten. Al het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten van de website. Erica Events is slechts aan de gemaakte offertes, prijzen en aanbiedingen gebonden als de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen de aangegeven termijn wordt bevestigd. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden verleend. De Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang Erica Events deze niet heeft afgewezen.

1.6. Indien Erica Events in overleg, bij gebleken belangstelling, reeds met de uitvoering/aanpassingen van een tweede, derde e.d. offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie die staan omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatie bezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager e.d.

1.7. Een website van Erica Events geldt als een openbaar aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Een ieder die een website van Erica Events bezoekt en informatie die via de website beschikbaar is of kan worden tot zich neemt, gaat hierdoor een overeenkomst aan met Erica Events en gaat akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit geldt alleen niet, als een website van Erica Events onverwijld na het benaderen daarvan wordt verlaten zonder de aldaar beschikbare informatie tot zich te nemen.

1.8. Erica Events heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer (wezenlijke) punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Erica Events aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als de oorzaak van de wijziging aan Erica Events kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Erica Events. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van Artikel 8 (Aansprakelijkheid). Als het genoodzaakt is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 2. Dienstverlening:

2.1. Erica Events zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Erica Events richt zich uitdrukkelijk alleen tot de Opdrachtgever van Erica Events en niet tot de Opdrachtgever betrokken derden. Erica Events staat evenwel niet in voor het bereiken van door Opdrachtgever beoogd resultaat. Als het gaat om informatie, waaronder uitdrukkelijk begrepen de website(s), staat Erica Events niet in voor de inhoudelijke juistheid.

2.2. Opdrachtgever is gehouden alle door Erica Events verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Erica Events. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Erica Events verstrekte gegevens en informatie.

2.3. De enkele overschrijding van een overeengekomen tijd brengt Erica Events niet in verzuim. Evenmin heeft Opdrachtgever dan recht op vergoeding van door hem geleden schade. Erica Events is niet gebonden aan tijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet-aanlevering door leveranciers van Erica Events, extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en) en stakingen van personeel van Erica Events of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen.

Artikel 3. Prijs:

3.1. Prijzen op onze internet websites zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen van op maat gemaakte workshops en overige activiteiten/diensten van Erica Events zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijs die vermeld staat bij onze activiteit en andere diensten representeren de werkzaamheden, materiaalkosten en personeel. De kosten die Erica Events daarnaast maakt voor het uitvoeren van de overeenkomst, worden apart in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Erica Events is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor diensten en/of materialen die, volgens de desbetreffende planning dan wel volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld.

3.3. Als Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Erica Events kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in artikel 3.2. van dit artikel, dan is Opdrachtgever gerechtigd dit aan te geven binnen 7 werkdagen na de in dat lid bedoelde kennisgeving van Erica Events genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

3.4. Op zondagen kunnen prijzen verhoogd worden met +20% bovenop de normale prijzen. Op feestdagen kunnen prijzen verhoogd worden met +20% tot +100% boven op de normale prijzen. Als er een prijsverhoging is dan wordt dit altijd voor de boeking aan de klant doorgegeven.

Artikel 4. Betaling:

4.1. Bij het afsluiten en akkoord gaan van de overeenkomst vindt er door de Opdrachtgever betaling plaats van de begroting.

– Aanbetaling van 50% van de begroting dient bij opdrachtbevestiging te worden voldaan (tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen).

– De resterende 50% van de begroting dient 30 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan ( tenzij nadrukkelijk anders in de bevestiging schriftelijk is overeengekomen).

De Opdrachtgever ontvangt eventueel na het evenement een tweede factuur voor eventuele nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering/debitering ontstaan door wijziging in de opdrachtbevestiging.

4.2. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Erica Events is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen. Tevens is de Erica Events gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

4.3. De Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is aan Erica Events de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4.4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Erica Events en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Erica Events onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.5. Als Erica Events de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft ontvangen, dan zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag rente verschuldigd zijn naar een percentage van 6% per maand of deel van een maand die aan het begin van volgende maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Als Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een Incassobureau te Dordrecht, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met BTW.

4.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langs openstaan, zelf al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5. Opzegging Erica Events:


5.1. Erica Events heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Erica Events heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Artikel 6. Annulering door de Opdrachtgever:

6.1. Indien een aan Erica Events gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd volgens de onderstaande voorwaarden:

a) bij annulering tot 2 weken voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 20% van de overeengekomen som.

b) bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 50% van de overeengekomen som/begroting

c) bij annulering tot 2 dagen voor de dag dat de dienstverlening zal starten/aanvangen: 80% van de overeengekomen som/begroting

d) bij annulering tot 1 kalenderdag en op de dag zelf: 100% van de overeengekomen som/begroting.

e) annuleringen worden alleen in schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag). Annuleringen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk annuleringen telefonisch door te geven.

f) als blijkt dat Erica Events toch kosten moet maken dan kunnen deze bovenop de annuleringskosten verhaald worden op de Opdrachtgever.

6.2. De Opdrachtgever wordt te allen tijde geadviseerd om zelf bij haar eigen verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij gebeurtenissen zoals overlijden, ernstige ziekte en dergelijken is de Opdrachtgever dan gedekt voor de eventuele annuleringskosten / wijzigingen die de Opdrachtgever Erica Events verschuldigd is (Artikel 6 & 7)


Artikel 7. Wijzigingen in het aantal deelnemers:


7.1. Wijzigingen tot 1 dag (24 uur) voor aanvang van de activiteit:

a) wijzigingen in meer deelnemers (mits er nog plaats, materiaal ed. is) is altijd mogelijk zonder extra kosten.

b) wijzigingen in minder deelnemers brengen kosten met zich mee: Euro 10,00 per persoon.

c) het kan zijn dat bij een minder aantal deelnemers de prijs per persoon veranderd.

d) er dient wel rekening te worden gehouden met de minimale prijs per activiteit (minimale aantal deelnemers 5 * de bijbehorende prijs). De minimale prijs per activiteit zal altijd worden aangehouden.

Het minimum aantal personen en de bijbehorende prijs staat op de website vermeld (zie www.leukedagindordrecht.nl).

7.2. Wijzigingen op de dag zelf zijn niet mogelijk. Bij eventueel minder deelnemers blijft de afgesproken prijs van kracht.

Bij eventueel meer deelnemers zal er nog een extra naverrekening komen.

7.3. Wijzigingen worden alleen schriftelijk of per email in behandeling genomen op werkdagen (maandag t/m vrijdag). Wijzigingen buiten deze dagen worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag. Het is niet mogelijk om wijzigingen telefonisch door te geven.

7.4. Wanneer er op maat / all in prijzen zijn gemaakt dan geldt artikel 7.1. en 7.2 niet.

7.5. De Opdrachtgever wordt te allen tijde geadviseerd om bij haar eigen verzekeringsmaatschappij een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij gebeurtenissen zoals overlijden, ernstige ziekte en dergelijken is de Opdrachtgever dan gedekt voor de eventuele annuleringskosten / wijzigingen die de Opdrachtgever Erica Events verschuldigd is (Artikel 6 & 7)

Artikel 8. Deelnemers:

8.1. De deelnemer(s) die zodanig hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit, evenement, arrangement of dienstverlening daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Erica Events in overleg van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.

8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Erica Events behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer(s) te verhalen. Restitutie van de som kan worden verleend indien betrokken deelnemer(s) met betrekking tot zijn uitsluiting geen verwijt treft.

8.3 Indien de deelnemer(s) meent dat de overeengekomen activiteit niet voldoet aan de beschrijving van deze activiteit in de publicaties van de Erica Events dan dient de deelnemer dat ter plaatse aan de begeleider te berichten. Deze begeleider zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht – voor zover mogelijk – naar tevredenheid van alle deelnemers wordt verholpen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid:

9.1. Indien de deelnemer(s) op enigerlei wijze lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, materieel verlies lijdt, schade veroorzaakt aan materiaal van Erica Events, locatie of derden, dan is de deelnemer(s) en/of Opdrachtgever zelf verantwoordelijk hiervoor en kan de Opdrachtgever, Erica Events hiervoor niet aansprakelijk stellen.

9.2. Erica Events kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtssituatie dan ook.

9.3. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Erica Events en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Erica Events kunnen worden toegerekend.

9.4. Erica Events is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Erica Events en/of diensten (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Erica Events.

9.5. Erica Events is evenwel niet aansprakelijk voor:

a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door Opdrachtgever aan Erica Events of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever:

b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade(n) die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Erica Events ingeschakelde (niet-)ondergeschikte hulppersonen en of anderen derden:

c) de geleverde prestaties van de door Erica Events op verzoek van Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties(s)

9.6. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Erica Events en de door Erica Events ingeschakelde derden voor/door Opdrachtgever geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de desbetreffende overeengekomen som (exclusief BTW).

9.7. Aansprakelijkheid van Erica Events voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschaden, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.8. Opdrachtgever is gehouden Erica Events schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Erica Events en de Opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Erica Events.

9.9. Als Erica Events ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet-)ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan ook de (niet-)ondergeschikte hulppersoon als hij of zij op grond van deze gedraging door Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf/zijzelf bij de overeenkomst partij.

9.10. Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen een maand nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Erica Events schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9.11. De Opdrachtgever vrijwaart Erica Events voor alle rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die verband houden met zaken, rechten, informatie, die de Opdrachtgever aan Erica Events verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

Artikel 10. Ontbinding:

10.1. Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als Erica Events, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Als Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds materialen ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Erica Events ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

10.2. Als Erica Events aansprakelijk is jegens Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is Erica Events, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, als dit naar haar redelijkheid oordeel van haar gevergd kan worden. Als Erica Events tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Erica Events zal wegens deze ontbinding nimmer tot enig schadevergoeding zijn gehouden.

10.3. Erica Events kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Erica Events zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4. Bedragen die Erica Events heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 11. Overmacht:

11.1. In geval van overmacht aan de zijde van Erica Events heeft Erica Events het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. Erica Events zal de Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van Erica Events langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11.2. Erica Events is niet gehouden tot het nakomen van enig verplichting als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Erica Events en of derden die Erica Events voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

11.3. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, weeralarmen, natuurrampen en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

11.4. Erica Events zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 12. Publicaties:

12.1. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens Erica Events bindt Erica Events niet. Het aanbod van Erica Events gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 13. Geheimhouding:

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 14. Intellectueel eigendom:

14.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt Erica Events zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2. Alle door Erica Events verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foto etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen hem niet zonder voorafgaande toestemming van Erica Events worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of worden aangewend voor vervaardiging van gelijke of soortgelijke objecten en/of producten.

14.3. Erica Events behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

14.4. Alles van onze websites: teksten, foto’s en inhoud mogen niet zonder toestemming van Erica Events gebruikt, gekopieerd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gesteld.

14.5. Alle bescheiden zoals hierboven genoemd zullen eigendom van Erica Events blijven. Erica Events houdt dan ook het recht voor om te allen tijde opgesomde bescheiden terug te vorderen.

Artikel 15. Klachten:


15.1. Eventuele klachten worden door Erica Events slechts in behandeling genomen indien de Opdrachtgever onmiddelijk bij de constatering deze gebreken aan Erica Events heeft doorgegeven en daarbij binnen acht dagen Erica Events daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

15.2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen acht dagen na verzenddattum van de facturen te worden ingediend.

15.3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de klachten niet meer door Erica Events in behandeling genomen.

15.4. Het indienen van de klachten ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Erica Events.

15.5. Erica Events is tot geen verdere schadevergoeding gehouden dan tot het bedrag waarvoor de levering der goederen en/of diensten waartegen wordt gereclameerd volgens de administratie van Erica Events.

Artikel 16. Eigendom goederen:

16.1. Alle gereedschappen en benodigdheden voor de dienstverlening blijven eigendom van Erica Events. Indien goederen welke eigendom van Erica Event zijn, achter blijven, moeten deze door de Opdrachtgever ongefrankeerd aan Erica Events geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door de Opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt moeten door de Opdrachtgever aan Erica Events tegen kostprijs worden vergoedt.

Artikel 17. Toepasselijk recht / geschillen:

17.1. Op de arrangementen, evenementen, activiteiten, dienstverlening en overeenkomsten tussen Erica Events en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen, ook die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Erica Events aangegane overeenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door de volgens de regelen van de absolute competentie bevoegde Rechter, tenzij Erica Events en de deelnemer zijn overeengekomen het onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.